:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1.1 ลักษณะที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 73/6หมู่ที่ 5บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเกาะช้างมาทางทิศใต้ ระยะทาง 15 กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 93.75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 58,276 ไร่195 ตารางวา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2539 จัดตั้งให้สภาตำบลเกาะช้างใต้ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2540โดยมี นายสมบูรณ์ หงษ์ร่อน กำนันตำบลเกาะช้างใต้เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายจักรกฤษณ์ สลักเพชรเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(พ.ศ.2552-พ.ศ.2556) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ได้รับการยกฐานนะเป็นเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีนางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ ปัจจุบันเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดย นายกจักรกฤษณ์ สลักเพชร ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้

1.2 อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดต่อกับพื้นที่ตำบลเกาะช้าง
ทิศใต้              ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย ฝั่งอำเภอเกาะกูด
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย ฝั่งอำเภอแหลมงอบ
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย

1.3 ภูมิประเทศ

     สภาพโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะและมีเทือกเขาสูง มีพื้นที่ราบอยู่ประมาณ 15% ของพื้นที่ทั้งหมด ลักษณะพื้นที่เป็นดินเหนียวปนดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูก พืชไร่ พืชสวน อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 26 - 30 องศาเซลเซียส อากาศไม่หนาวนัก ฤดูร้อนอากาศร้อนพอสมควร จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีความชุ่มชื้นสูง มีฝนตกประมาณ 7 - 8 เดือน มีผลทำให้อุณหภูมิทั่วไปของจังหวัดไม่แตกต่างกันมากแม้ในช่วงที่เป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อน

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ

     เกาะช้างใต้อยู่ในเขตร้อนชื้น ทำให้ฝนตกตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฝนจะตกชุกมากปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 5,500 – 6,500 มิลลิเมตร ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ( ก.พ.- พ.ค.) ฤดูฝน ( มิ.ย.- ก.ย.) ฤดูหนาว (ต.ค.- ม.ค.)

1.5 จำนวนหมู่บ้าน
     เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น 5หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านบางเบ้า

290

276

566

455

2

บ้านสลักเพชร

390

353

743

377

3

บ้านเจ็กแบ๊

226

204

430

242

4

บ้านสลักคอก

242

242

484

187

5

บ้านสลักเพชรเหนือ

265

259

524

204

รวมประชากรและครัวเรือน

1,413

1,334

2,747

1,465

 

หมู่ที่ 1 บ้านบางเบ้าพื้นที่การปกครองจำนวน - ตารางกิโลเมตรระยะห่างจากจังหวัด 60 ก.ม
มี นายมานพ ประสงค์สิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านสลักเพชรพื้นที่การปกครองจำนวน -ตารางกิโลเมตรระยะห่างจากจังหวัด 44ก.ม.
มี นายพรหมชนะ บุญล้อม เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊กแบ้ พื้นที่การปกครองจำนวน - ตารางกิโลเมตรระยะห่างจากจังหวัด 45ก.ม.
มี นายสมคิด สายสังข์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านสลักคอก พื้นที่การปกครองจำนวน - ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัด 40 ก.ม.
มี นางอารีลักษณ์ ทัศมากรเป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือ พื้นที่การปกครองจำนวน -ตารางกิโลเมตรระยะห่างจากจังหวัด 43 ก.ม.
มี นายชัยวิทย์ ป๊อกศร เป็นผู้ใหญ่บ้าน

1.6 ประชากร
     มีประชากรทั้งสิ้น 2,747คน แยกเป็นชาย 1,413คน เป็นหญิง 1,334คน มีจำนวนครัวเรือน 1,465ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 29คน/ตารางกิโลเมตร

 

2. ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

      ในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน17สายถนนลูกรังจำนวน5สาย สะพานจำนวน10 แห่งแหล่งน้ำดิบทีใช้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและฝายขนาดเล็กสำหรับกักเก็บน้ำภายในหมู่บ้านมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า1,465ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ100ของพื้นที่ทั้งหมด มีโทรศัพท์สาธารณะจำนวน25 หมายเลขตู้ TOT การ์ด7แห่ง ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน1ชุมสายมีที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ จำนวน2แห่งและมีระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าวให้บริการประชาชนได้คลอบคลุมร้อยละ100ของพื้นที่

หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ มี 7 แห่ง ได้แก่
1. สถานีตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
2. หน่วยงานอุทยานหมู่เกาะช้าง(หน่วยย่อย) จำนวน 4 แห่ง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง
4. โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง
5. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
6. ศูนย์มาลาเรีย จำนวน 1 แห่ง
7. เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ จำนวน 1 แห่ง

2.1 การคมนาคม การจราจร
     การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ---สายตราด – แหลมศอก ระยะทาง --- ม.
2. ทางหลวงจังหวัด ระยะทาง --- ม.
3. ทางหลวงชนบท เป็นถนนลาดยางแอสฟาสติกส์จำนวน 6 สาย ระยะทาง -ม.
4. ทางหลวงชนบท เป็นถนนลาดยางแคพซีลจำนวน - สายระยะทาง - ม.
5. ทางชนบท เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 17 สาย ระยะทาง -ม.
6. ทางชนบท เป็นถนนหินคลุกจำนวน 8 สาย ระยะทาง - ม.
7. ทางชนบท เป็นถนนลูกรังจำนวน 5 สาย ระยะทาง -ม.

 2.2 การประปา

- มีถังประปากรมอนามัยจำนวน1แห่ง (ไม่สามารถใช้บริการได้)ที่บ้านสลักเพชรเหนือ ม.5
- มีประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง
- มีประปาบาดาลขนาดกลาง จำนวน ๓ แห่ง (เปิดใช้บริการแล้ว)

2.3 การโทรคมนาคม

- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 แห่ง
สถานที่ตั้ง บริเวณ ม.1 ในหมู่บ้านบางเบ้า จำนวน 3 แห่ง
บริเวณ ม.2 หน้าบ้านนายสมบูรณ์ หงษ์ร่อน
บริเวณ ม.2 หน้าที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตตำบลเกาะช้างใต้
บริเวณ ม.3 หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเจ็กแบ้
บริเวณ ม.4 บ้านนางจ่วนกรัญญิรัตน์
บริเวณ ม.5 หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร
บริเวณ ม.5 หน้าบ้านนายจิระพงษ์ แดงชมภู

 

3. ด้านเศรษฐกิจ

3.1 การเกษตร
      ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำประมง และทำสวนเป็นหลัก เช่น สวนทุเรียน สวนเงาะ สวนมังคุด สวนมะพร้าว สวนลองกอง สวนส้มโอ และสวนยางพารา ซึ่งถือเป็นอาชีพเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับประชาชนในพื้นที่แต่เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่บนเกาะช้างประชาชนก็เริ่มหันมาทำอาชีพค้าขายและธุรกิจการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

3.2 การอุตสาหกรรม
- ตลาดเอกชน จำนวน - แห่ง
- ตลาด อตก. จำนวน - แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน จำนวน ๑แห่ง
- โรงสีข้าว จำนวน - แห่ง

 

4. ด้านสังคม

4.1 การศึกษา
- มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 3แห่ง

(1) โรงเรียนบ้านบางเบ้า
       - ครู จำนวน 8 คน
       - นักเรียน จำนวน 103คนชาย 62คน หญิง 41คน

(2) โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป
       - ครู จำนวน 6 คน
       - นักเรียน จำนวน 87คนชาย 43คน หญิง 44คน

(3) โรงเรียนวัดสลักเพชร (ขยายโอกาส)
       - ครู จำนวน 18 คน
       - นักเรียน จำนวน 258 คนชาย 140คน หญิง 118คน
         ที่อ่านหนังสือสำหรับหมู่บ้าน - แห่ง

 4.2 การสาธารณสุข

มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 3แห่ง
- สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบ้า มีเจ้าหน้าที่จำนวน 3คน
- สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็กแบ๊ มีเจ้าหน้าที่จำนวน ๓คน
- สถานที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชรมีเจ้าหน้าที่จำนวน 4คน

4.3 การรักษาความสงบเรียบร้อย
- สถานีตำรวจประจำตำบลจำนวน 1 แห่งสถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือ

4.4 วัด/สำนักสงฆ์
- วัดบางเบ้า
- วัดวัชคามคชทวีป
- วัดสลักเพชร
- วัดเขาโรงถ่าน

 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในเขตเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่
- ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 20 สาย
- บึง , หนองน้ำ จำนวน 1 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝายขนาดเล็ก จำนวน 9 แห่ง
- ถังเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง
- สระเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 1 แห่ง
- ถังประปากรมอนามัย จำนวน 1 แห่ง (ยังไม่เปิดใช้)

ขยะ
1) ปริมาณขยะ 1.5 ตัน/วัน

2) รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะรวม2คันแยกเป็น

ก. รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์หลาจำนวน 1 คัน เก็บที่หมู่ที่ 1 บ้านบางเบ้า

ข. รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรจุ10 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1คันเก็บที่หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 5

3) ขยะที่เก็บขนได้จำนวน 20 ลูกบาศก์หลา/วัน

4) ขยะที่กำจัดได้จำนวน 18 ลูกบาศก์หลา/วัน

5) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้จำนวน 5 ไร่เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดห่างจากเขตเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้เป็นระยะทาง 35กิโลเมตร

 

6. การเมืองการบริหาร

6.1 ศักยภาพของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

1.1 จำนวนบุคลากรด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
      - พนักงานส่วนตำบล        3 คน
      - พนักงานจ้างตามภารกิจ 11 คน
      - พนักงานทั่วไป             8 คน
                               รวม 22 คน

1.2 โครงสร้างการบริหารราชการเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

(1) สำนักปลัดเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

1.1 นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 จำนวน 1 คน

1.2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 คน

1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ(มีคุณวุฒิ)
                 - ผู้ช่วยจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน       จำนวน 1 คน
                 - ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว                จำนวน 1 คน
                 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                        จำนวน 1 คน
                 - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา                       จำนวน 1 คน
                 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                 จำนวน 1 คน

1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ(มีทักษะ)
                - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน

1.5 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 คน

(2) ส่วนการคลังเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

2.1 หัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ 6 จำนวน 1 คน

2.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ(มีคุณวุฒิ)
               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้     จำนวน 1 คน
               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ               จำนวน 1 คน
               - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 คน

(3) ส่วนโยธาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
       3.1 หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ - จำนวน - คน
       3.2 นายช่างโยธา     ระดับ - จำนวน - คน
       3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ(มีคุณวุฒิ)
              - ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 คน

1.3ระดับการศึกษาของบุคลากร
      - ระดับปริญญาโท                 จำนวน - คน
      - ระดับปริญญาตรี                 จำนวน 7 คน
      - ระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา จำนวน 5 คน
      - ระดับมัธยมต้น/ปลาย           จำนวน 5 คน
      - ระดับประถม                      จำนวน 5 คน

6.1.4รายได้ของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง

 

รายการ

พ.ศ. 2550

 

พ.ศ. 2551

 

พ.ศ. 2552

 

พ.ศ. 2553

พ.ศ.2554

รายรับ

9,094,605.74

10,363,165.75

10,333,744.04

12,309,516.46

11,865,556.91

เงินอุดหนุนทั่วไป

2,854,246.00

4,223,476.53

4,735,665.59

3,887,040.00

4,887,377

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,325,360.00

4,659,427.00

3,851,183.00

4,070,760.00

2,374,016

เงินสำรองรายรับ

-

-

-

-

-

รายจ่ายทั้งสิ้น

11,308,974.74

16,549,660.81

15,476,580.00

15,020,444.60

12,542,546.17

รายรับทั้งสิ้น

13,274,211.74

19,246,069.28

18,920,592.63

20,267,316.46

19,126,949.91

เงินสะสม

3,812,211.93

3,929,335.55

5,426,405.63

8,386,849.11

8,376,349.11

 

6.2ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

     พื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เป็นชุมชนชาวประมงเหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นหมู่เกาะ มีปะการัง มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ชายฝั่งทะเลเป็นอ่าวขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเป็นที่จอดเรือ เช่น อ่าวสลักคอก อ่าวสลักเพชร อ่าวบางเบ้า มีหาดทรายเล็กที่สวยงามและเงียบสงบ ได้แก่ หาดทรายขาว หาดคลองกลอย และชายฝั่งด้านทิศใต้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ยุทธนาวีเกาะช้าง มีหมู่เกาะที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ได้แก่ เกาะง่าม เกาะเหลายา เกาะทรายขาว เกาะหวาย เกาะคลุ้ม และเกาะไม้ซี้ใหญ่ เกาะไม้ซี้เล็ก นอกจากนั้นยังมีน้ำตกที่สวยงามอีก 3 แห่ง คือ น้ำตกคลองหนึ่ง น้ำตกคีรีเพชร และน้ำตกคลองสิบเอ็ด