:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติ : เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

      เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ เลขที่ 73/6 หมู่ที่ 5บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด 
อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเกาะช้างมาทางทิศใต้ ระยะทาง 15 กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 93.24ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 58,276 ไร่ 195 ตารางวา
      องค์การบริการส่วนตำบลเกาะช้างใต้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้อง ถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 จัดตั้งให้ สภาตำบลเกาะช้างใต้เป็นองค์การบริการส่วนตำบลเกาะช้างใต้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540
โดยมี นายสมบูรณ์ หงษ์ร่อน กำนัน ตำบลเกาะช้างใต้ เป็นประธานกรรมการบริหาร(โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(พ.ศ.2552-พ.ศ.2560) ได้รับการยกฐานนะเป็นเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีนางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ 
ปัจจุบันเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 โดย นายกจักรกฤษณ์ สลักเพชร ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้

 

ตราสัญลักษณ์