:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

“ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ
 เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก”

 
พันธกิจ

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเพียงพอ
2. พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  ความสามารถ
3. ส่งเสริมทักษะด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนากลุ่มเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาการท่องเที่ยว