เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ร้องเรียนการทุจริต

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
191
เดือนที่แล้ว
3,119
ปีนี้
15,948
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
45,139
ไอพี ของคุณ
34.231.21.105
ลำดับรายการวันที่
1การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256623 พ.ย. 2565
2การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.256524 มิ.ย. 2565
3ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีค้างชำระ ประจำปี 25653 พ.ค. 2565
4ประกาศริบเงินประกันสัญญา27 เม.ย. 2565
5ประกาศริบเงินหลักประกันสัญญาบางส่วนเข้าเป็นเงินรายได้1 มี.ค. 2565
6ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 256519 ม.ค. 2565
7ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256519 ม.ค. 2565
8บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256515 พ.ย. 2564
9ขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)20 ก.ย. 2564
10ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน8 ก.ย. 2564
11มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง9 ก.ค. 2564
12มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 ก.ค. 2564
13มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน1 ก.ค. 2564
14มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.ค. 2564
15มาตรการการป้องกันการรับสินบน1 ก.ค. 2564
16มาตรการการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.ค. 2564
17มาตรการการตรวจสอบกรใช้ดุลพินิจ1 ก.ค. 2564
18การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด10 มิ.ย. 2563

1