เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ วิสัยทัศน์ ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิต และจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยว ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ร้องเรียนทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

ร้องเรียนการทุจริต

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
191
เดือนที่แล้ว
3,119
ปีนี้
15,948
ปีที่แล้ว
11,500
ทั้งหมด
45,139
ไอพี ของคุณ
34.231.21.105
1
การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
24 พฤศจิกายน 2565

การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
19 กันยายน 2565

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

1 ปลัดเทศบาล

2 หัวหน้าสำนักปลัด

3 ผู้อำนวยการกองคลัง

20 กรกฎาคม 2565

การรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
28 มิถุนายน 2565

กิจกรรม "Young Smart : Young ทำดี",เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
ด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม "Young Smart : Young ทำดี" ภายใต้โครงสร้างการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ จึงขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็นเละเยาวชนต้นแบบเพื่อรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมา
21 มิถุนายน 2565

การรับชำระภาษี ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
22 เมษายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแน่งผู้ช่วยพัสดุ และตำแหน่งจัดเก็บรายได้

03 มีนาคม 2565

การสั่งให้บริษัท เคที เทคโนไบโอเทค จำกัด และนางสาวภาวิดา มุขพรหม เป็นผู้ทิ้งงาน,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

การสั่งให้บริษัท เคที เทคโนไบโอเทค จำกัด และนางสาวภาวิดา มุขพรหม เป็นผู้ทิ้งงาน ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง คำสั่งกระทรวงการคลัง

07 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ มีความประสงค์ จะดำเนินการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)

28 มกราคม 2565

รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำลงตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำลงตำแหน่งที่ว่าง

06 มกราคม 2565

เปิดรับโอนพนักงานเทศบาลฯ,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เปิดรับโอนพนักงานเทศบาล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด หรือ โทร 039-553059 (งานการเจ้าหน้าที่)

08 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
     เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม – กันยายน 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ในวันเวลาราชการ
 
คุณสมบัติ
     1. มีภูมิลำเนาในเขตตำบลเกาะช้างใต้ ตามทะเบียนบ้านแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
เอกสารหลักฐาน
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้
โทร 039-553059 (งานพัฒนาสังคมฯ)
15 ตุลาคม 2564

ด่วนเปิดรับสมัครงาน,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โทร 039-553059 (งานบุคคล)

11 ตุลาคม 2564

ด่วนรับสมัครงาน 2564,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th

เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ โทร 039-553059 (งานบุคคล)

01 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้,kohchangtai.go.th
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ขอแจ้งประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสาร....
 
30 กันยายน 2564

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (53 รายการ)