:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ .... ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์/โทรสาร. สำนักปลัด : 039-553059 / กองคลัง : 039-553058 ./ กองช่าง : 039-553060 อีเมล : Saraban@kohchangtai.go.th

กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวริยา จังคพานิชย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐริชา ถอดรูป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชุติกาญจน์ ผลกาจ
พนักงานจ้างเหมา